Artist Statement

אני מתענינית בכל התחומים ומשתמשת בכלים שונים בהתאמה לרעיון והמסר של היצירה. אבל המדיה העיקרית בחיי ובמיוחד בשנים האחרונות היא הציור.

הסגנונות משתנים עם התקופות. כל הזמן יש התפתחות, חיפוש לעוד,לראות מה כן חדש תחת השמש.
לעיתים היצירה פונה פנימה, לפרוק את הרגש שלי ובזמנים אחרים אני פונה אל החברה דרך היצירה כהבעת דעה או מחאה.

כיום אני חוקרת ומראה דרך היצירה את מקום האדם בחברה ואת ההשפעה של המכשירים הסלולרים על החברה, הדמויות בודדות והניכור בולט.

Comments